Akt o sistemizaciji predstavlja bistveno predpostavko za razporeditev delavca na določeno delovno mesto, kajti delodajalec lahko delavca razporedi le na delovno mesto, ki je sistemizirano v splošnem aktu, seveda velja za podjetja, ki imajo najmanj 10 zaposlenih delavcev. S tem aktom mora biti določena vrsta in stopnja strokovne izobrazbe za določeno vrsto poklica, znanja in zmožnosti ter drugi posebni pogoji, potrebni za opravljanje del delovnega mesta. Okrog sistemizacije delovnih mest je veliko nerazumevanja npr. razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je podan, če preneha potreba po opravljanju del, določenih v pogodbi o zaposlitvi in ne, če preneha potreba po opravljanju del pod pogoji iz sistemizacije delovnih mest. Zato obstoj sistemizacije delovnih mest ni pogoj za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Če se naloge posameznih delovnih mest združijo in na novo opredelijo (reorganizacija), je podan organizacijski razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi...

image
Kontaktirajte nas